PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą UAB „Autopro LT“, 305273899 (toliau – Bendrovė) rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. Bendrovė naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefoną, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užklausas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Bendrovė jokiu būdu neparduoda ir neperduos Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro Jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per Bendrovės valdomas elektronines sistemas. Bendrovė nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei Bendrovė naudotų Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, privalo būti gautas Jūsų sutikimas ir Jums suteikta galimybė atsisakyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

 • Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie, Asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

 • Tvarkomi tikslūs Asmens duomenys, kurie prireikus yra atnaujinami (tikslumo principas);

 • Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali (konfidencialumo principas).

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Leidę Bendrovei tvarkyti savo Asmens duomenis, Jūs turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau nurodyto Europos reglamento ir/ ar kitų įstatymų nuostatų;

 2. Nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi;

 3. Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@autopro.lt;

 4. Bendrovės Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi į Bendrovę.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Siekiant pritaikyti svetainės turinį prie jos lankytojų poreikių, kaip ir daugumoje kitų svetainių, mūsų internetinėje svetainėje taip pat gali būti naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra nedidelės informacijos rinkmenos, kurios leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius. Toks duomenų tvarkymas neleidžia nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Slapukai gali būti naudojami tik tuo atveju, jeigu Jūs patvirtinate savo sutikimą iššokančiame svetainės pranešime. Mūsų svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai, kurie:

 • nustatytų, ar Jūs davėte sutikimą, kad slapukai Jūsų įrenginiuose būtų įrašomi;

 • atpažintų, ar svetainėje tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs;

 • prisimintų Jūsų, kaip svetainės naudotojo, atliktus pasirinkimus;

 • pagal Jūsų naršymo svetainėje istoriją pritaikytų internete rodomą reklamą;

 • fiksuotų svetainės lankomumo statistiką.

Savo sutikimą leisti naudoti slapukus Jūs galite atšaukti ir pasinaudojant Jūsų kompiuteryje esančia interneto naršykle (jos nustatymais) slapukus iš savo kompiuterio ištrinti ar užblokuoti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai Klientams siunčiami elektroniniu paštu. Bendrovė gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@autopro.lt

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2024 m. birželio 20 d.